Nieodpłatna pomoc prawna

W wyniku wejścia w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – co dokonało się z początkiem roku 2016, w całej Polsce ruszyły poradnie prawne, prowadzone podstawie zadań zleconych przez powiaty. Dzięki współpracy różnych szczebli administracji rządowej i samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na terenie całego kraju powstało ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści świadczą pomoc prawną. Ogólnopolski system gwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i niweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

 

Ustawa gwarantuje dostęp do NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej (czyli takiej, która realizowana jest jeszcze na etapie przedsądowym):

 1. młodzieży do 26. roku życia,
 2. osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 3. seniorom po ukończeniu 65 lat,
 4. osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 5. kombatantom,
 6. weteranom,
 7. osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznejznalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
 8. kobietom w ciąży.

Osoby te uzyskują nieodpłatną pomoc na podstawie przedstawienia dokumentu uprawniającego (np. dowód osobisty, zaświadczenie z MOPS, legitymacja weterana)

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Pomoc taka obejmuje więc wszelkie sprawy z wyjątkiem:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Znajdą je Państwo na terenie każdego powiatu i miasta na prawach powiatu.